מדיניות איכות הסביבה

ייל מוצרי ביטחון בע"מ

מדיניות זו מהווה מסמך מסגרת המגדיר את העקרונות המנחים לפעילות ייל מוצרי ביטחון בע"מ ("החברה") בתחום איכות הסביבה.

 

 

החברה תקדיש את המשאבים הנחוצים לשיפור מערכת איכות הסביבה באתרי הפעילות שלה באמצעות יישום מערכת לניהול איכות הסביבה.  

 

  • החברה מחויבת למניעת זיהום סביבתי ולהפחתת סיכוני בריאות הנובעים מכך.

 

  • החברה מחויבת לשיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת הניהול הסביבתי

 

  • החברה תפעל להבטחת מודעות עובדיה לדרישות איכות הסביבה, הבטיחות והגהות בעבודה.

 

  • החברה מחויבת לפעול בהתאם לדרישות הדין, כולל חוקים, צווים, תקנים ותקנות ישימים.

 

  • החברה תפעל באופן שקוף, ותשתף את מנהליה ועובדיה בתכנון ובביצוע שיפורים סביבתיים.

 

  • החברה תפרסם את מדיניותה ותדאג להעלאת המודעות לאיכות הסביבה גם בקרב הספקים, הלקוחות וכלל הציבור.

 

 

החברה תביא לידיעת כל העובדים תוכן מדיניות זאת והנהלים הרלבנטיים על ידי קיום הדרכות.